Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

Trzeci etap - sprawdź odpowiedzi

19-11-2018

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania z trzeciego, finałowego etapu konkursu.
 


III etap – jednostki państwowe


 

1. W państwowych jednostkach budżetowych ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić:

a) do 31 marca roku następnego

b) do 30 kwietnia roku następnego

c) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy

 

2. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej konto 245 „Wpływy do wyjaśnienia” służy do ewidencji:

a) wpłaconych na rachunki bankowe jednostki, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych i innych tytułów

b) wpłaconych na rachunki bankowe jednostki, a niewyjaśnionych kwot należności, lecz tylko tych z tytułu dochodów budżetowych

c) wpłaconych na rachunki bankowe jednostki, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu środków pomocowych

 

3. Oprocentowanie nadpłat podatków zaliczanych na zaległość podatkową:

a) powiększa dochody budżetowe z tytułu odsetek od tych zaległości

b) pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę

c) pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę, ale tylko do wysokości zrealizowanych dochodów w roku budżetowym

 

4. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na niesporządzeniu i niezłożeniu sprawozdań obciąża:

a) kierownika jednostki

b) głównego księgowego

c) pracownika odpowiedzialnego za sprawozdawczość

 

5. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” powinna:

a)zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń

b) zapewnić ustalenie stanu rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

c) być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej

 

6. Jednostki mogą wyceniać materiały i towary:

a) w cenach zakupu

b) według cen przeciętnych, tj. ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów

c) w cenach zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki

 

7. Dysponent części budżetowej jest obowiązany zaktualizować dzienne zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe dotyczące danej dekady miesiąca:

a) na 2 dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca

b) na 3 dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca

c) na 4 dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca

 

8. Inwentaryzacja nieruchomości, mająca na celu zapewnienie porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości, nie dotyczy:

a) samorządowych jednostek budżetowych

b) państwowych jednostek budżetowych

c) samorządowych zakładów budżetowych

 

9. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:

a) według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości

b) według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej

c) według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości, lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej

 

10. Szczególne zasady rachunkowości dotyczą:

a) wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów

b) inwentaryzacji należności i zobowiązań

c) sporządzania sprawozdań budżetowych

 

11. Jednostka może dokonywać wydatków nieprzewidzianych, bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na dany cel, jeśli obowiązkowe płatności tych wydatków wynikają z:

a) tytułów wykonawczych i wyroków sądowych

b) tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód

c) wyroków sądowych i ugód

 

12. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych są zatwierdzane przez kierowników jednostek budżetowych i przekazywane dysponentowi części budżetowej nie później niż:

a) 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy

b) 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy

c) 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy

 

13. W sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w kolumnie „Dochody wykonane”:

a) nie ujmuje się wpłat dokonanych w kasie jednostki, a nieodprowadzonych do banku

b) ujmuje się między innymi wpłaty dokonane w kasie jednostki, a nieodprowadzone do banku

c) ujmuje się tylko wpłaty dokonane na rachunek bankowy dochodów budżetowych

 

14. W sprawozdaniu Rb-N w kolumnie „grupa II” wykazuje się m.in. wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług od:

a) państwowej jednostki budżetowej

b) fundacji, której działalność statutowa ma zasięg ogólnokrajowy

c) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministrów

 

15.W przypadku mechanizmu podzielonej płatności:

a) o jego zastosowaniu decyduje sprzedawca usługi lub towaru

b) wymagana jest zgoda dostawcy i nabywcy

c) o jego zastosowaniu decyduje nabywca usługi lub towaru

 

16. Przychody budżetu państwa pochodzą:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych i z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa

b) z otrzymanych pożyczek i kredytów oraz z danin publicznych

c) z danin publicznych

 

17. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do państwowych jednostek budżetowych:

a) w pełnym zakresie

b) z wyłączeniem rozdziałów dotyczących: sprawozdań finansowych jednostki, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej oraz badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych

c) z wyłączeniem rozdziałów dotyczących: skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej oraz badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych

 

18. W sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w kolumnie „Dochody wykonane”:

a) mogą być wykazane kwoty ujemne, ale tyko w przypadku gdy zwroty nadpłat będą wyższe od kwot zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym

b) mogą być wykazane kwoty ujemne w przypadku błędnych obciążeń rachunku bieżącego dochodów

c) nie mogą być wykazywane kwoty ujemne

 

19. Państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu państwa:

a) faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach

b) memoriałowo zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach

c) faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, bez uwzględnienia okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach

 

20. Końcowym odbiorcą sprawozdań zbiorczych i łącznych Rb-Z jest:

a) Minister Finansów

b) Główny Urząd Statystyczny

c) Najwyższa Izba Kontroli

 


III etap – jednostki samorządowe


 

1. W sprawozdaniu budżetowym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego, w kolumnie „Wydatki wykonane”:

a) mogą być wykazane kwoty ujemne – w przypadku uzyskania zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych

b) mogą być wykazane kwoty ujemne – w przypadku błędnego uznania rachunku bieżącego jednostki

c) mogą być wykazane kwoty ujemne – w przypadku błędnego obciążenia rachunku bieżącego jednostki

 

2. Korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują:

a) do 5 lat wstecz, licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości

b) do 1 roku wstecz, licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości

c) do 30 kwietnia roku następującego po roku stwierdzenia nieprawidłowości

 

3. Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała fakturę za udział pracownika w szkoleniu. Faktura opiewała na 700 zł, a termin zapłaty wyznaczono na 14 grudnia 2017 r. W związku z trudnościami finansowymi jednostka zapłaciła za fakturę 6 lutego 2018 r. W rocznym sprawozdaniu Rb-28S kwota ta powinna być wykazana w kolumnach określających:

a) plan finansowy, wydatki wykonane

b) plan finansowy, zaangażowanie, zobowiązania ogółem, zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym

c) plan finansowy, zaangażowanie, zobowiązania ogółem, zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych

 

4. Końcowym odbiorcą sprawozdań zbiorczych i łącznych Rb-Z jest:

a) Minister Finansów

b) Główny Urząd Statystyczny

c) Najwyższa Izba Kontroli

 

5. Konto 904 „Niewygasające wydatki” występuje w księgach rachunkowych:

a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego

b) jednostek budżetowych – w roku zgłoszenia środków do planu wydatków niewygasających

c) jednostek budżetowych – w roku ponoszenia wydatków ze środków planu wydatków niewygasających

 

6. W samorządowych jednostkach budżetowych zaangażowanie wydatków roku bieżącego stanowi:

a) równowartość planu finansowego w zakresie wydatków budżetowych

b) równowartość zobowiązań do zapłaty w bieżącym roku budżetowym

c) równowartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym

 

7. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” powinna:

a)zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń

b) zapewnić ustalenie stanu rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

c) być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej

 

8. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego nie może przekroczyć:

a) 30% kosztów jego działalności

b) 50% kosztów jego działalności

c) 70% kosztów jego działalności

 

9. Szczególne zasady rachunkowości dotyczą:

a) wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów

b) inwentaryzacji należności i zobowiązań

c) sporządzania sprawozdań budżetowych

 

10. Inwentaryzacja nieruchomości, mająca na celu zapewnienie porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości, nie dotyczy:

a) samorządowych jednostek budżetowych

b) państwowych jednostek budżetowych

c) samorządowych zakładów budżetowych

 

11. W sprawozdaniu Rb-28S za wrzesień wykazuje się m.in.:

a) bezsporne zobowiązania wymagalne

b) roszczenia sporne

c) należności dochodzone na drodze sądowej

 

12. Jednostki mogą wyceniać materiały i towary:

a) w cenach zakupu

b) według cen przeciętnych, tj. ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów

c) w cenach zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki

 

13. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych w granicach upoważnień:

a) przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

b) przyznanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

c) określonych w ustawie o finansach publicznych

 

14. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej konto 245 „Wpływy do wyjaśnienia” służy do ewidencji:

a) wpłaconych na rachunki bankowe jednostki, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych i innych tytułów

b) wpłaconych na rachunki bankowe jednostki, a niewyjaśnionych kwot należności, lecz tylko tych z tytułu dochodów budżetowych

c) wpłaconych na rachunki bankowe jednostki, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu środków pomocowych

 

15. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli liczba jej mieszkańców ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza:

a) 150 tysięcy

b) 100 tysięcy

c) 50 tysięcy

 

16. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa:

a) 31 marca roku następnego

b) 30 czerwca roku następnego

c) 30 września roku następnego

 

17. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, który podjął decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych, powiadamia o tym:

a) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

b) regionalną izbę obrachunkową

c) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i regionalną izbę obrachunkową.

 

18.W przypadku mechanizmu podzielonej płatności:

a) o jego zastosowaniu decyduje sprzedawca usługi lub towaru

b) wymagana jest zgoda dostawcy i nabywcy

c) o jego zastosowaniu decyduje nabywca usługi lub towaru

 

19.Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na niesporządzeniu i niezłożeniu sprawozdań obciąża:

a) kierownika jednostki

b) głównego księgowego

c) pracownika odpowiedzialnego za sprawozdawczość

 

20. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:

a) według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości

b) według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej

c) według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej

« Powrót
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.