Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

I etap 2018

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania z I etapu konkursu

 

 

1. Organ wykonawczy powiatu to:

a) zarząd powiatu

b) starosta

c) radni

 

2. Sprawozdanie Rb-Z składają co kwartał:

a) te jednostki budżetowe, które mają zobowiązania wymagalne

b) tylko jednostki samorządu terytorialnego

c) wszystkie jednostki sektora finansów publicznych

 

3. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazuje się:

a) środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

b) środków z rachunku dochodów jednostki

c) środków z rachunków funduszy pomocowych

 

4. Sprawozdanie Rb-34S sporządzają:

a) wszystkie jednostki budżetowe

b) jednostki budżetowe, które zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych mają wydzielony rachunek dochodów

c) tylko ośrodki pomocy społecznej

 

5. Jednostkę na zewnątrz reprezentuje:

a) główny księgowy

b) kierownik jednostki

c) radca prawny jednostki

 

6. Symbol 4990 można zastosować:

a) w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S i Rb-34S

b) w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-28

c) tylko w sprawozdaniach Rb-28 i Rb-28S

 

7. Organem kontrolnym w gminie jest:

a) wójt

b) regionalna izba obrachunkowa

c) rada gminy

 

8. Grunty inwentaryzuje się drogą:

a) spisu z natury

b) uzgadniania (potwierdzania) sald

c) weryfikacji (porównania) danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

 

9. Wynik finansowy jednostki budżetowej stanowi różnicę pomiędzy:

a) dochodami a wydatkami bieżącymi jednostki

b) dochodami a wydatkami ogółem jednostki

c) przychodami i zyskami a kosztami i stratami

 

10. W jednostkach budżetowych odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ujmuje w księgach rachunkowych:

a) w dniu ich zapłaty

b) w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału

c) w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż na dzień bilansowy

 

11. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe nie umarzają:

a) gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów

b) prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz dóbr kultury

c) gruntów oraz dóbr kultury

 

12. Jednostkami budżetowymi są:

a) jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego

b) jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego

c) jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu lub z pobranych dochodów budżetowych

 

13. Jeżeli wartość środków trwałych wynosi 15 000 zł, a ich umorzenie 5000 zł, to wartość tych środków trwałych w bilansie jest równa:

a) 10 000 zł

b) 15 000 zł

c) 5000 zł

 

14. Licencje na programy komputerowe podlegają inwentaryzacji metodą:

a) weryfikacji (porównania) danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

b) uzgadniania (potwierdzania) sald

c) spisu z natury

 

15. Należności z tytułów publicznoprawnych są wyceniane na koniec roku:

a) w wartości nominalnej

b) w kwocie wymaganej zapłaty

c) w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące

 

16. Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jest elementem:

a) sprawozdawczości finansowej

b) sprawozdawczości budżetowej

c) sprawozdawczości z operacji finansowych

 

17.Okresowe lub roczne przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych dokonywane na podstawie sprawozdania Rb-27 lub Rb-27S ujmuje się następująco:

a) Wn 860 „Wynik finansowy”, Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

b) Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, Ma 800 „Fundusz jednostki”

c) Wn 800 „Fundusz jednostki”, Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

 

18. Koszty ponoszone przez jednostki budżetowe są wykazywane na koniec roku obrotowego w poniższym elemencie sprawozdania finansowego:

a) w bilansie

b) w rachunku zysków i strat

c) w bilansie oraz w rachunku zysków i strat

 

19. W 2018 r. należy w sprawach ewidencji i sprawozdań stosować:

a) KŚT 2010 lub KŚT 2016 – w zależności od ustaleń polityki rachunkowości

b) KŚT 2010

c) KŚT 2016

 

20. Kwota dochodów budżetowych ujęta w ewidencji księgowej na podstawie faktury VAT stanowi:

a) nadpłatę

b) przypis

c) odpis

 

21. Zaznacz zdanie prawdziwe:

a) jednostki budżetowe nie mogą zaciągać pożyczek

b) jednostki budżetowe mogą udzielać pożyczek samorządowym zakładom budżetowym

c) jednostki budżetowe mogą dokonywać płatności przy użyciu kart kredytowych

 

22. Zaznacz zdanie prawdziwe:

a) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest wieloletnia prognoza finansowa

b) podstawą gospodarki finansowej państwowej jednostki budżetowej jest budżet zadaniowy

c) podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy

 

23. Według aktualnych przepisów prawa elementami sprawozdania finansowego jednostki budżetowej są:

a) bilans, rachunek zysków i strat oraz zastawienie zmian w funduszu jednostki

b) bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa

c) bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa

 

24. Sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

a) związki metropolitalne

b) fundacje i stowarzyszenia

c) instytucje pozarządowe

 

25. Praktycznym zastosowaniem zasady ciągłości jest:

a) prezentacja danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym

b) tworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

c) tworzenie rezerw na zobowiązania

 

26. Na dzień bilansowy materiały w magazynie wycenia się:

a) według ceny zakupu

b) według ceny nabycia

c) według cen nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży netto

 

27. Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje” wykażą w swoim zakładowym planie kont:

a) samorządowe zakłady budżetowe

b) wszystkie jednostki budżetowe

c) jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

 

28. Jednostka budżetowa otrzymuje z jednostki samorządu terytorialnego:

a) subwencję

b) dotację i subwencję

c) środki na realizację wydatków

 

29. Jednostka budżetowa zaliczy do kosztów finansowych:

a) zapłacone odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie

b) zapłacone kary umowne

c) naliczone odsetki od należności przeterminowanych

 

30. W przypadku gdy w wyciągach bankowych z rachunków jednostki ujęto wydatki, które wymagają wyjaśnienia:

a) jednostka powinna wyjaśnić te wydatki przed zaksięgowaniem

b) jednostka powinna najpierw zaksięgować wydatki, a potem je wyjaśnić

 

c) sposób postępowania jest zależny od postanowień przyjętych w polityce rachunkowości

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.