Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

I etap

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania z pierwszego etapu konkursu.

 

 

1. Do sektora finansów publicznych zaliczamy:

 • bank
 • jednostkę budżetową
 • spółkę


2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest:

 • ustawa budżetowa
 • prowizorium budżetowe
 • uchwała budżetowa


3. Samorządowa jednostka budżetowa sporządza sprawozdania:

 • Rb-27S, Rb-28S
 • Rb-28S, Rb-30S
 • Rb-27, Rb-28


4. Jednostka budżetowa to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych:

 • posiadająca osobowość prawną, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki z uzyskanych dochodów


5. Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont… określa szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla:

 • instytucji kultury
 • samorządowych zakładów budżetowych
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


6. Sprawozdanie Rb-27S sporządzają:

 • wszystkie jednostki budżetowe
 • tylko te jednostki, które osiągają dochody
 • samorządowe jednostki budżetowe


7 Za sporządzenie i złożenie sprawozdań budżetowych odpowiedzialny jest:

 • kierownik jednostki
 • główny księgowy jednostki
 • główny księgowy i kierownik jednostki


8. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe prowadzą rachunkowość zgodnie z:

 • przepisami ustawy o rachunkowości
 • przepisami ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont…
 • przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont…


9 Środki trwałe w rozumieniu rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont… to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

 • o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie
 • o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności poniżej jednego roku
 • o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i stanowiące własność jednostki


10. Państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych dochody i wydatki budżetu państwa zrealizowane:

 • kasowo
 • kasowo, z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach
 • memoriałowo


11. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500 zł:

 • mogą być umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania
 • muszą być umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania
 • nie podlegają umorzeniu


12. Grunty inwentaryzuje się drogą:

 • spisu z natury
 • uzgadniania (potwierdzania) sald
 • weryfikacji (porównania) danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami


13. Okresowe lub roczne przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-27 lub Rb-27S ujmuje się następująco:

 • Wn 860 "Wynik finansowy", Ma 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych"
 • Wn 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych", Ma 800 "Fundusz jednostki"
 • Wn 800 "Fundusz jednostki", Ma 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych"


14. Kierownicy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych składają sprawozdania finansowe odpowiednio dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do:

 • 30 kwietnia roku następnego
 • 31 marca roku następnego
 • 15 kwietnia roku następnego


15. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N sporządzają:

 • wszystkie państwowe jednostki budżetowe
 • tylko te jednostki, które mają zobowiązania i należności
 • spółki


16. Sprawozdania Rb-UZ nie sporządzają:

 • samorządowe jednostki organizacyjne
 • państwowe jednostki
 • jednostki, które nie posiadają zobowiązań podlegających wykazaniu w tym sprawozdaniu


17. Nie umarza się:

 • środków trwałych o wartości do 3500 zł
 • zbiorów bibliotecznych
 • gruntów


18. Pozostałe środki trwałe to:

 • środki trwałe amortyzowane stopniowo z upływem czasu
 • środki trwałe nieprzekraczające wartości 3500 zł
 • grunty


19. Licencje na programy komputerowe podlegają inwentaryzacji metodą:

 • spisu z natury
 • weryfikacji (porównania) danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
 • uzgadniania (potwierdzania) sald


20. Do przychodów budżetu zalicza się:

 • wykup wyemitowanych obligacji
 • wpływ środków z zaciągniętych pożyczek
 • przekazanie środków na wydatki


21. Przychody i koszty wykazuje się przede wszystkim z zachowaniem zasady:

 • memoriału
 • kasy
 • ostrożnej wyceny


22. Jednorazowe umorzenie środka trwałego polega na spisaniu w koszty:

 • w miesiącu przyjęcia do używania
 • w następnym miesiącu po przyjęciu do używania
 • w pierwszym dniu roku obrotowego następującego po roku, w którym środek trwały został przyjęty do używania


23. Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane zgodnie z ustawą o rachunkowości, jeżeli inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym przeprowadzono:

 • raz w roku
 • raz na 2 lata
 • raz na 4 lata


24. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej składa się z:

 • bilansu
 • bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki


25. Zrealizowane przez jednostkę budżetową dochody są okresowo lub na koniec roku przeksięgowywane na:

 • wynik finansowy
 • fundusz jednostki
 • wynik z wykonania budżetu

 

26. Jeżeli wartość środków trwałych wynosi 100 000, umorzenie środków trwałych wynosi 60 000, to ich wartość w bilansie jest równa kwocie:

 • 100 000
 • 160 000
 • 40 000


27. Sprawozdanie Rb-28 o zrealizowanych wydatkach budżetowych sporządza się na podstawie zapisów na koncie:

 • 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych"
 • 130 "Rachunek bieżący jednostki budżetowej"
 • 800 "Fundusz jednostki"


28. Jeżeli dochody budżetu wynoszą 330 000, przychody 50 000, wydatki 300 000, rozchody 75 000, to wynik z wykonania budżetu wynosi:

 • 5000 i jest nadwyżką
 • 30 000 i jest nadwyżką
 • 25 000 i jest deficytem


29. Specyficzne dla polityki rachunkowości jednostek budżetowych jest:

 • stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, takich jak RB-27, RB-28
 • stosowanie jednolitych planów kont


30. Przychody z tytułu dochodów budżetowych są prezentowane:

 • w bilansie z wykonania budżetu
 • w bilansie jednostki budżetowej
 • w rachunku zysków i strat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.