Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

I etap

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania z pierwszego etapu konkursu.

 

 

1. Podstawą gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej jest:
 • ustawa budżetowa
 • plan finansowy jednostki budżetowej
 • uchwała budżetowa
 
2. Samorządowa jednostka budżetowa opracowuje plan finansowy w szczegółowości do:
 • działów i rozdziałów
 • części, działów, rozdziałów i paragrafów
 • działów, rozdziałów i paragrafów
 
3. Państwowa jednostka budżetowa sporządza sprawozdania:
 • Rb-27S, Rb-28S
 • Rb-28S, Rb-34S
 • Rb-27, Rb-28
 
4. Prowadzenie ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym jest obligatoryjne w:
 • państwowej jednostce budżetowej
 • samorządowej jednostce budżetowej
 • państwowej i samorządowej jednostce budżetowej
 
5. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N sporządza się za okresy:
 • miesięczne
 • kwartalne
 • półroczne
 
6. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej składa się z:
 • bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu
 • Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N
 • bilansu
 
7. Sprawozdania Rb-28 i Rb-28S sporządzane są:
 • narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego
 • od początku miesiąca do końca miesiąca
 • narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego
 
8. Obowiązkowym elementem dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości jest:
 • określenie zasad przeprowadzania inwentaryzacji
 • określenie okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego
 • określenie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych
 
9. Które z poniższych zdań jest zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości?
 • Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
 • Dziennik zawiera bieżące ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
 • Dziennik zawiera terminowe ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.
 
10. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 • sporządzania sprawozdań budżetowych
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
 • prowadzenia działań windykacyjnych w jednostce
 
11. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych:
 • miesiąca, w którym kierownik jednostki zatwierdził wyniki inwentaryzacji
 • roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji
 • roku obrotowego, w którym wykonano czynności inwentaryzacyjne
 
12. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników należy przeprowadzić inwentaryzację:
 • maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie
 • papierów wartościowych w postaci materialnej
 • wartości niematerialnych i prawnych
 
13. Celem kontroli zarządczej jest, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zapewnienie w szczególności:
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji
 • obniżenia wysokości deficytu budżetowego
 • maksymalizacji zysków z działalności jednostki
 
14. Zgodnie z ustawą o rachunkowości konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
 • środków trwałych w budowie
 • kredytów bankowych
 • przychodów finansowych
 
15. Przychody z tytułu dochodów budżetowych są ujmowane z zachowaniem zasady:
 • kasy
 • memoriału
 • kompensacji
 
16. W jednostce budżetowej może wystąpić konto:
 • 902 "Wydatki budżetu"
 • 310 "Materiały"
 • 131 "Rachunek bieżący"
 
17. Prawo wieczystego użytkowania gruntów w jednostkach budżetowych:
 • zalicza się do środków trwałych
 • zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych
 • nie występuje
 
18. W jednostce budżetowej może wystąpić konto:
 • 134 "Kredyty bankowe"
 • 901 "Dochody budżetu"
 • 860 "Wynik finansowy"
 
19. Naruszeniem dyscypliny finansów jest:
 • wykazanie w sprawozdaniu finansowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
 • wykazanie w sprawozdaniu z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
 • wykazanie w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
 
20. Ewidencję analityczną według paragrafów klasyfikacji budżetowej prowadzi się w jednostce budżetowej przede wszystkim dla:
 • wydatków
 • rozrachunków
 • wyniku finansowego
 
21. Na koncie 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" może w jednostce budżetowej wystąpić w ciągu roku saldo:
 • strony Wn
 • strony Ma
 • strony Wn lub Ma
 
22. Umorzenie pozostałych środków trwałych może być drugostronnie zaksięgowane na koncie:
 • 800 "Fundusz jednostki"
 • 400 "Amortyzacja"
 • 401"Zużycie materiałów i energii"
 
23. Zapłata odsetek od kredytu powinna być odniesiona w jednostce samorządu terytorialnego na:
 • rozchody budżetu
 • wydatki budżetu
 • koszty finansowe
 
24. Do kont wynikowych jednostki budżetowej zalicza się:
 • 011 "Środki trwałe"
 • 800 "Fundusz jednostki"
 • 750 "Przychody finansowe"
 
25. Metodą budżetowania brutto rozliczają się z budżetem następujące jednostki:
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • jednostki budżetowe
 • samorządowe zakłady budżetowe
 
26. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek są ujmowane w jednostkach budżetowych w:
 • kosztach finansowych
 • pozostałych kosztach operacyjnych
 • kosztach finansowych lub pozostałych kosztach operacyjnych – w zależności od rodzaju odsetek
 
27. Jeśli faktura została wystawiona 30 czerwca i dotyczy operacji gospodarczej czerwca, wpłynęła natomiast do jednostki 2 lipca, a termin jej zapłaty upływa 15 lipca, to powinna być ujęta w zapisach księgowych:
 • czerwca
 • lipca
 • nie ma to znaczenia, obydwa wybory są tak samo poprawne
 
28. Nieumorzona część wartości sprzedawanych środków trwałych jest odnoszona w jednostce budżetowej na konto:
 • 761 "Pozostałe koszty operacyjne"
 • 071 "Umorzenie środków trwałych"
 • 800 "Fundusz jednostki"
 
29. Należne wpływy ze sprzedaży środków trwałych powinny być zaliczone do:
 • przychodów z tytułu dochodów budżetowych
 • przychodów finansowych
 • pozostałych przychodów operacyjnych
 
30. Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności może otrzymać:
 • państwowa jednostka budżetowa
 • samorządowa jednostka budżetowa
 • samorządowy zakład budżetowy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.