Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

I etap

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania z pierwszego etapu konkursu.

 

 

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów są wykazywane w:

 • bilansie
 • rachunku zysków i strat
 • obu tych sprawozdaniach

 

2. Zasada systematycznego i chronologicznego zapisu obowiązuje w:

 • dzienniku
 • księdze głównej
 • obu tych księgach

 

3. Koszty postępowania spornego obciążają konto:

 • 751 "Koszty finansowe"
 • 409 "Pozostałe koszty rodzajowe"
 • 761 "Pozostałe koszty operacyjne"

 

4. Wartość netto likwidowanych środków trwałych jest księgowana na koncie:
 • 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
 • 800 "Fundusz jednostki"
 • 761 "Pozostałe koszty operacyjne"

 

5. Czynsz za najem lokalu jest zaliczany do:
 • kosztów usług obcych
 • pozostałych kosztów rodzajowych
 • pozostałych kosztów operacyjnych
 
6. Konto 975 "Wydatki strukturalne" to konto:
 • rozliczeniowe
 • pozabilansowe
 • korygujące
 
7. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą, w terminie do:
 • 30 kwietnia roku następnego
 • 31 maja roku następnego
 • 30 czerwca roku następnego
 
8. Łączne sprawozdania budżetowe, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, sporządzają:
 • dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponenci części budżetowych
 • przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego 
 • przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponenci części budżetowych
 
9. Salda kont korygujących są wykazywane w:
 • rachunku zysków i strat
 • zestawieniu zmian w funduszu jednostki
 • danych uzupełniających do bilansu
 
10. Podstawą gospodarki finansowej państwowej jednostki budżetowej jest:
 • ustawa budżetowa
 • plan finansowy jednostki budżetowej
 • uchwała budżetowa
 
11. W zakresie wydatków strukturalnych samorządowe jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania: 
 • Rb-WSa
 • Rb-WSb 
 • Rb-WSa i Rb-WSb 
 
12. Prowadzenie ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym jest obligatoryjne w:
 • samorządowej jednostce budżetowej
 • państwowej i samorządowej jednostce budżetowej
 • państwowej jednostce budżetowej
 
13. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej składa się z:
 • bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu
 • sprawozdań Rb-27, Rb-28, Rb-Z i Rb-N
 • bilansu
 
14. Odpisy aktualizujące należności, dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są ujmowane w jednostkach budżetowych w:
 • tym funduszu
 • pozostałych kosztach operacyjnych
 • kosztach finansowych lub pozostałych kosztach operacyjnych – w zależności od rodzaju należności 
 
15. Sprawozdań Rb-Z i Rb-N nie sporządzają:
 • państwowe jednostki budżetowe
 • spółki
 • jednostki, które nie mają zobowiązań i należności
 
16. Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) określa szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla:
 • samorządowych instytucji kultury
 • państwowych jednostek budżetowych
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 
17. Obowiązkowym elementem dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości jest:
 • określenie zasad prowadzenia windykacji w jednostce
 • określenie metod ustalania wyniku finansowego
 • określenie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych
 
18. Jednostki budżetowe prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami: 
 • ustawy o rachunkowości
 • ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych
 • rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…)
 
19. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych:
 • miesiąca, w którym kierownik jednostki zatwierdził wyniki inwentaryzacji
 • roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji
 • roku obrotowego, w którym wykonano czynności inwentaryzacyjne
 
20. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
 • stabilności finansowej jednostki
 • ograniczenia wydatków budżetowych
 • ochrony zasobów
 
21. Samorządowa jednostka budżetowa opracowuje plan finansowy w szczegółowości do:
 • działów i rozdziałów
 • części, działów, rozdziałów i paragrafów
 • działów, rozdziałów i paragrafów
 
22. Samorządowa jednostka budżetowa sporządza sprawozdania:
 • Rb-27 i Rb-28
 • Rb-28S i Rb-30S
 • Rb-27S i Rb-28S
 
23. Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym mogą być umarzane w oparciu o przepisy:
 • kodeksu cywilnego
 • uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
 • ustawy o finansach publicznych
 
24. Sprawozdania Rb-27 i Rb-27S są sporządzane:
 • za okres od początku miesiąca do końca miesiąca
 • narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego
 • narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego
 
25. Nierozliczone przez pracowników zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych to saldo konta:
 • 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"
 • 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
 • 240 "Pozostałe rozrachunki"
 
26. Sprawozdanie Rb-30S sporządzają:
 • wszystkie jednostki budżetowe
 • państwowe jednostki budżetowe
 • samorządowe zakłady budżetowe
 
27. Sprawozdanie Rb-UZ sporządzają:
 • samorządowe jednostki organizacyjne
 • jednostki państwowe
 • jednostki, które posiadają zobowiązania podlegające wykazaniu w tym sprawozdaniu
 
28. W sprawozdaniu Rb-N wykazuje się:
 • stan gotówki w kasie jednostki
 • środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku sum depozytowych
 
29. Wzór rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego został ustalony w:
 • ustawie o rachunkowości
 • rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…)
 • ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…)
 
30. Część oświatowa subwencji ogólnej jest dochodem:
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • samorządowej jednostki budżetowej
 • szkoły
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.