Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

II etap – jednostki państwowe

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania z II etapu konkursu (kategoria: jednostki państwowe).

 

1. Państwowe jednostki budżetowe zaksięgują na koncie 400 „Amortyzacja”:

 • równowartość umorzenia pozostałych środków trwałych
 • równowartość amortyzacji podstawowych środków trwałych
 • równowartość odpisów aktualizujących podstawowe środki trwałe

2. Dane liczbowe wykazuje się w sprawozdaniach finansowych państwowych jednostek budżetowych w:

 • złotych i groszach
 • tysiącach złotych
 • złotych

3. Państwowe jednostki budżetowe sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie:

 • porównawczym lub kalkulacyjnym
 • tylko porównawczym
 • tylko kalkulacyjnym

4. Sprawozdanie budżetowe Rb-Z sporządza się za okresy:

 • miesięczne
 • kwartalne
 • roczne

5. Zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych są sporządzane co najmniej:

 • za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a za rok obrotowy – nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym
 • za poszczególne okresy sprawozdawcze, a za rok obrotowy – nie później niż do 3 miesięcy po zamknięciu ksiąg
 • na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

6. Zgodnie z ustawą o rachunkowości konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

 • środków trwałych w budowie
 • rozrachunków z kontrahentami
 • zarówno odpowiedź „a”, jak i „b” są prawdziwe

7. W jednostkach, które na podstawie odrębnych przepisów są zobowiązane do planowania i prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, ewidencja operacji dotyczących wykonania budżetu w układzie zadaniowym powinna być prowadzona:

 • z wykorzystaniem konta pozabilansowego planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...)
 • w sposób ustalony przez jednostkę, pod warunkiem że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów
 • z wykorzystaniem kont bilansowych planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...)

8. W ustawie o finansach publicznych wskazano, że paragrafową klasyfikację budżetową prowadzi się w jednostce budżetowej dla:

 • rozrachunków
 • odpisów aktualizujących
 • dochodów budżetowych

9. Do kont wynikowych jednostki budżetowej zalicza się:

 • 130 „Rachunek bieżący jednostki”
 • 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
 • 761 „Pozostałe koszty operacyjne”

10. Symbol 4990 można zastosować w sprawozdaniu:

 • Rb-28
 • Rb-23
 • Rb-33

11. Do środków europejskich nie zalicza się:

 • środków pochodzących z funduszy strukturalnych
 • środków przeznaczonych na realizację programu w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna
 • środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

12. Klasyfikacja części budżetowych nie występuje w:

 • budżecie państwa
 • budżecie jednostki samorządu terytorialnego
 • państwowej jednostce budżetowej

13. Agencja wykonawcza jest:

 • państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa
 • samorządową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa
 • państwową jednostką budżetową

14. W urzędach skarbowych sprawozdanie podpisują:

 • kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego
 • kierownik jednostki
 • tylko naczelnik urzędu skarbowego

15. Sprawozdania Rb-70 nie sporządzają:

 • kierownicy jednostek budżetowych
 • kierownicy samorządowych zakładów budżetowych
 • kierownicy uczelni publicznych

16. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N sporządzają:

 • wszystkie państwowe jednostki budżetowe
 • tylko te jednostki, które mają zobowiązania i należności
 • spółki

17. Dla państwowych jednostek budżetowych katalog przypadków, w których dokonuje się odpisów aktualizujących, został określony:

 • w ustawie o rachunkowości
 • w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...)
 • w ustawie o finansach publicznych

18. W państwowych jednostkach budżetowych zaangażowanie wydatków roku bieżącego stanowi:

 • równowartość planu finansowego w zakresie wydatków budżetowych
 • równowartość zobowiązań do zapłaty w bieżącym roku budżetowym
 • równowartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym

19. Zakładowy plan kont państwowej jednostki budżetowej stanowi:

 • zasadniczą część polityki rachunkowości
 • system finansowo-księgowy
 • wyłącznie wykaz kont bilansowych i pozabilansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...)

20. Inwentaryzację obcych środków trwałych (otrzymanych w dzierżawę) przeprowadza się metodą:

 • spisu z natury
 • potwierdzenia sald z kontrahentami
 • weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych z posiadaną dokumentacją
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.