Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

III etap – jednostki państwowe

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania z III etapu konkursu (kategoria: jednostki państwowe).

 

 

1. Stosowany do planowania wydatków § 400 "Grupa wydatków bieżących jednostki" powinien mieć swoje odbicie w ewidencji szczegółowej prowadzonej na koncie 980. Wydatki powinny zostać ujęte na nim po stronie:

 • Wn – jako planowane wydatki 
 • Ma – jako wykonanie wydatków 
 • Wn i Ma, ponieważ konto 980 ma zastosowanie do planowania i wykonania wydatków
 
2. W ramach § 400 "Grupa wydatków bieżących jednostki" nie ujmuje się wydatków poniesionych na:
 • zużycie energii
 • zakup pomocy dydaktycznych
 • zakup usług obcych
 
3. Agencja wykonawcza:
 • może otrzymywać dotacje z budżetu państwa, w zakresie określonym w odrębnych ustawach 
 • nie może otrzymywać dotacji z budżetu państwa
 • może otrzymywać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 
4. W publikowanych w różnych źródłach wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że rozrachunki związane z nabyciem i zbyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinny być ewidencjonowane na koncie:
 • 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
 • 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"
 • 240 "Pozostałe rozrachunki"
 
5. Służebność gruntowa – jako ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości – powinna być:
 • zaliczona do środków trwałych
 • zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych
 • na moment jej ustanowienia zaliczona do kosztów jednostki i wykazywana w ewidencji pozabilansowej
 
6. Układ zadaniowy budżetu to zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz według:
 • zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, podzadań budżetowych – wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa
 • podzadań budżetowych – wraz z opisem podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa
 • zadań budżetowych grupujących wydatki według celów – wraz z opisem celów tych zadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa
 
7. Zasady ewidencji pozabilansowej aktywów obcych wskazano w:
 • art. 17 ustawy o rachunkowości,
 • załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…)
 • oba twierdzenia są nieprawdziwe
 
8. Nabycie programu operacyjnego w ramach odrębnej licencji i zainstalowanie go na komputerze w miejsce dotychczasowego programu operacyjnego o podobnych parametrach powinno być traktowane jako:
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • remont komputera
 • ulepszenie komputera
 
9. Od 1 stycznia 2016 r. opłata reklamowa jest dochodem:
 • budżetu gminy
 • budżetu powiatu
 • budżetu państwa
 
10. Traktowanie arkuszy spisu z natury jako druków ścisłego zarachowania stanowi realizację wymogów wynikających z:
 • art. 27. ust. 1 ustawy o rachunkowości, nakazującego odpowiednie udokumentowanie procesu przeprowadzenia inwentaryzacji i jej wyników 
 • art. 22. ust. 1 ustawy o rachunkowości, stanowiącego, że dowody księgowe powinny być rzetelne
 • przepisów wewnętrznych jednostki
 
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest:
 • samorządową osobą prawną
 • państwowym funduszem celowym
 • państwową osobą prawną
 
12. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym:
 • mogą być umarzane w całości lub w części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty
 • nie mogą być umarzane w całości ani w części
 • ich spłata nie może być odraczana lub rozkładana na raty
 
13. Sprawozdania Rb-70 przekazuje się odbiorcom sprawozdań:
 • w formie papierowej
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa
 
14. Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody państwowych jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, są przeznaczone na:
 • sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych, cele wskazane przez darczyńcę, a także na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej
 • cele wskazane w statucie jednostki, w tym sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych, cele wskazane przez darczyńcę oraz na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej
 • sfinansowanie wydatków bieżących, cele wskazane przez darczyńcę, a także na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej
 
15. Pozostałe przychody operacyjne obejmują m.in. przychody związane z:
 • karami i odszkodowaniami, przychodami ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
 • karami i odszkodowaniami, przychodami ze sprzedaży rzeczowych i finansowych aktywów trwałych
 • karami i odszkodowaniami, przychodami ze sprzedaży rzeczowych i finansowych aktywów trwałych, odpisaniem zobowiązań przedawnionych
 
16. Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli: 
 • dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty
 • wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe
 • umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych
 
17. Bon skarbowy jest:
 • krótkoterminowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki został wyemitowany
 • długoterminowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki został wyemitowany
 • krótkoterminowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, na rynku pierwotnym z dyskontem, i wykupywanym według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki został wyemitowany
 
18. Ujęcie zdarzeń w porządku systematycznym oznacza, że są one ewidencjonowane w księgach rachunkowych:
 • dzień po dniu
 • w podziale na okresy sprawozdawcze, tak by możliwe było sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań
 • na kontach syntetycznych i pomocniczych, zgodnie z treścią ekonomiczną
 
19. Podstawą gospodarki finansowej państwowej jednostki budżetowej jest plan finansowy tej jednostki, który obejmuje:
 • plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
 • plan dochodów i wydatków
 • plan przychodów i rozchodów
 
20. Dysponent drugiego stopnia otrzymujący sprawozdanie budżetowe ma obowiązek skontrolowania go pod względem:
 • merytorycznym
 • formalnym i rachunkowym
 • ciągłości czasowej
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.