Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Sponsorzy
Patronat honorowy

III etap – jednostki samorządowe

Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi na pytania z III etapu konkursu (kategoria: jednostki samorządowe).

 

 

1. W myśl postanowień ustawy o rachunkowości przez zyski nadzwyczajne rozumie się:

 • zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia
 • zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia
 • zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia w działalności operacyjnej jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia


2. Według ustawy o finansach publicznych do przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się:

 • przychody ze sprzedaży gruntów
 • przychody ze spłaty pożyczki udzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
 • przychody z odsetek wpłaconych na rachunek bankowy jednostki budżetowej


3. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetu jednostki samorządu terytorialnego o charakterze publicznoprawnym mogą być udzielane na podstawie przepisów:

 • ustawy Ordynacja podatkowa
 • ustawy o finansach publicznych
 • uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

 
4. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż:

 • na koniec miesiąca
 • na koniec kwartału
 • na koniec roku obrotowego


5. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont i przyjętą techniką księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane:

 • na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego
 • tylko na bieżąco
 • na przełomie okresu sprawozdawczego


6. Do kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się:

 • koszty postępowania spornego
 • odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów, pożyczek (i innych zobowiązań) zaciągniętych na sfinansowanie kosztów inwestycji – do momentu przyjęcia środka trwałego do używania
 • koszty sprzedaży


7. Dotacje celowe otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy na finansowanie inwestycji ewidencjonuje się na koncie:

 • 740 "Dotacje i środki na inwestycje"
 • 760 "Pozostałe przychody operacyjne"
 • 800 "Fundusz jednostki"


8. Sprawozdanie Rb-27 urzędów skarbowych jako organów podatkowych w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa przekazuje się odbiorcom sprawozdań:

 • na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • elektronicznie i papierowo
 • tylko papierowo

 

9. Wartość środków umarzanych jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu wydania do używania (ewidencjonowanych na koncie 013 i 014) wykazuje się w bilansie w pozycji:

 • II.1.2. "Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej"
 • II.1.5. "Inne środki trwałe"
 • nie wykazuje się w bilansie

 

10. Sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego składają:

 • wszystkie jednostki sektora finansów publicznych
 • jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • tylko państwowe jednostki budżetowe


11. Państwowy dług publiczny nie obejmuje:

 • kredytów i pożyczek
 • zobowiązań wymagalnych jednostek samorządu terytorialnego
 • odsetek od zobowiązań wymagalnych


12. Niezrealizowane wydatki budżetu gminy co do zasady:

 • wygasają z upływem roku budżetowego
 • nie wygasają
 • mogą być wydatkowane w następnym roku budżetowym


13. Na rachunkach bieżących jednostek budżetowych księguje się:

 • przychody i wydatki
 • koszty i dochody
 • dochody i wydatki


14. Jednostka samorządu terytorialnego zaciągnęła w maju 2014 r. kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, który spłaciła w lipcu 2014 r. Sporządzając sprawozdanie Rb-NDS za trzeci kwartał 2014 r.:

 • wykaże go w przychodach w wierszu "kredyty i pożyczki"
 • nie wykaże go ani w przychodach, ani w rozchodach
 • wykaże go w przychodach i rozchodach w wierszu "kredyty i pożyczki"


15. Amortyzacja w jednostkach sektora finansów publicznych to:

 • koszt
 • wydatek
 • koszt i wydatek


16. W księgach rachunkowych jednostki budżetowej figuruje na koniec roku należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego należnej od podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe. Podstawą ujęcia opłaty w urządzeniach księgowych była decyzja administracyjna. Inwentaryzację wymienionej należności należy przeprowadzić drogą:

 • otrzymania od kontrahenta potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu należności oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic
 • porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników
 • jedną z powyższych metod w zależności od przyjętych w wymienionym zakresie rozwiązań w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


17. W sprawozdaniu rocznym Rb-ST wykazuje się:

 • stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • stan środków na rachunkach samorządowych jednostek budżetowych
 • stan środków na wszystkich rachunkach jednostki samorządu terytorialnego


18. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzacja zobowiązań powinna mieć miejsce:

 • w zależności od decyzji kierownika jednostki na dzień bilansowy lub w kwartale kończącym rok obrotowy do 15 stycznia następnego roku
 • w kwartale kończącym rok obrotowy do 15 stycznia następnego roku
 • na dzień bilansowy


19. Część oświatowa subwencji ogólnej jest dochodem:

 • budżetu: gminy, powiatu, samorządu województwa
 • samorządowej jednostki budżetowej
 • samorządowego zakładu budżetowego


20. Podczas inwentaryzacji materiałów dokonano obmiaru stanu opału składowanego na terenie jednostki. W wyniku porównania tego stanu ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych stwierdzono, że występuje miedzy nimi różnica ok. 1%. W instrukcji inwentaryzacyjnej przyjęto, że tzw. błąd pomiaru, który może powstać podczas inwentaryzacji opału, nie może przekroczyć 2%. W związku z tym zaistniała różnica mieszcząca się w granicach błędu pomiaru:

 • jest księgowana w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów"
 • nie jest księgowana w ogóle
 • jest księgowana w korespondencji z kontem 761 "Pozostałe koszty operacyjne"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.